تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید)

۰۲۱-۷۱۳۶۲

چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان
۵۱۲Kb
حجم بین الملل ۵GB
(۱۰ GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۶۵۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۲Mb
حجم بین الملل ۵GB
(۱۰ GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۵۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۴Mb
حجم بین الملل ۱۵GB
(30 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۰۰۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۱۶Mb
حجم بین الملل ۳۵GB
(70 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۰۰۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۵۱۲Kb
حجم بین الملل ۲۰GB
(40 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۵۰۰ تومان
یک ماهه
۲Mb
حجم بین الملل ۲۰GB
(40 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۵۰۰۰ تومان
یک ماهه
۴Mb
حجم بین الملل ۱۰۰GB
(200 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۰۰۰۰ تومان
یک ماهه
۱۶Mb
حجم بین الملل ۱۰۰۰GB
(2000 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۸۰۰۰۰ تومان
یک ماهه
۱Mb
حجم بین الملل ۸GB
(16 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۰۰۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۳Mb
حجم بین الملل ۱۵GB
(30 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۷۵۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۸Mb
حجم بین الملل ۲۰GB
(40 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۵۰۰۰ تومان
یک ماهه اقتصادی
۱Mb
حجم بین الملل ۳۰GB
(60 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۰۰۰۰ تومان
یک ماهه
۳Mb
حجم بین الملل ۶۰GB
(120 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۵۰۰۰ تومان
یک ماهه
۸Mb
حجم بین الملل ۲۰۰GB
(400 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۵۰۰۰۰ تومان
یک ماهه
3 ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۹۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ تومان
۵۱۲Kb
حجم بین الملل ۱۵GB
(30 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۹۵۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۲Mb
حجم بین الملل ۳۰GB
(60 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۷۵۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۴Mb
حجم بین الملل ۴۵GB
(90 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۶۰۰۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۱۶Mb
حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
(24000 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۹۶۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۱۶Mb
حجم بین الملل ۱۰۵GB
(210 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۰۰۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۵۱۲Kb
حجم بین الملل ۶۰GB
(120 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۷۵۰۰ تومان
سه ماهه
۲Mb
حجم بین الملل ۱۲۰GB
(240 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۷۵۰۰۰ تومان
سه ماهه
۴Mb
حجم بین الملل ۳۰۰GB
(600 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۰۰۰۰ تومان
سه ماهه
۱۶Mb
حجم بین الملل ۳۰۰۰GB
(6000 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۴۰۰۰۰ تومان
سه ماهه
۱Mb
حجم بین الملل ۲۴GB
(48 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۰۰۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۳Mb
حجم بین الملل ۴۵GB
(90 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۵۲۵۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۸Mb
حجم بین الملل ۶۰GB
(120 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۷۵۰۰۰ تومان
سه ماهه اقتصادی
۱Mb
حجم بین الملل ۹۰GB
(180 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۶۰۰۰۰ تومان
سه ماهه
۳Mb
حجم بین الملل ۱۸۰GB
(360 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۰۵۰۰۰ تومان
سه ماهه
۸Mb
حجم بین الملل ۶۰۰GB
(1200 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۵۰۰۰۰ تومان
سه ماهه
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان
۱Mb
حجم بین الملل ۴۸GB
(96 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۶۰۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۳Mb
حجم بین الملل ۹۰GB
(180 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۰۵۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۸Mb
حجم بین الملل ۱۲۰GB
(240 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۵۰۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۱Mb
حجم بین الملل ۱۸۰GB
(360 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
۳Mb
حجم بین الملل ۳۶۰GB
(720 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۱۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
۸Mb
حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
(2400 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۰۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
۲Mb
حجم بین الملل ۶۰GB
(120 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۷۵۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۴Mb
حجم بین الملل ۹۰GB
(180 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۰۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۱۶Mb
حجم بین الملل ۲۱۰GB
(420 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۴۰۰۰۰ تومان
شش ماهه اقتصادی
۲Mb
حجم بین الملل ۲۴۰GB
(480 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۵۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
۴Mb
حجم بین الملل ۶۰۰GB
(1200 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۴۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
۱۶Mb
حجم بین الملل ۶۰۰۰GB
(12000 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۸۰۰۰۰ تومان
شش ماهه
یکساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۱۲۰۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰۰ تومان
۱Mb
حجم بین الملل ۹۶GB
(192 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۲۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۳Mb
حجم بین الملل ۱۸۰GB
(360 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۱۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۸Mb
حجم بین الملل ۲۴۰GB
(300 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۰۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۱Mb
حجم بین الملل ۳۶۰GB
(720 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۴۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۳Mb
حجم بین الملل ۷۲۰GB
(1440 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۲۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۸Mb
حجم بین الملل ۲۴۰۰GB
(4800 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۶۰۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۲Mb
حجم بین الملل ۱۲۰GB
(240 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۱۵۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۴Mb
حجم بین الملل ۱۸۰GB
(360 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۲۴۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۱۶Mb
حجم بین الملل ۴۲۰GB
(840 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۸۰۰۰۰ تومان
یک ساله اقتصادی
۲Mb
حجم بین الملل ۴۸۰GB
(960 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۳۰۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۴Mb
حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
(2400 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۴۸۰۰۰۰ تومان
یک ساله
۱۶Mb
حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
(24000 GB حجم داخلی) ​
قیمت نهایی:۹۶۰۰۰۰ تومان
یک ساله

توضیحات

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
به مبلغ شارژ ماهیانه، معادل ۹٪ مالیات برارزش افزوده و عوارض شهرداری اضافه می شود.
سرعت اعلام شده در هر سرویس، در ۹۵٪ زمان قرارداد تضمین میگردد و در ۵٪ زمان باقیمانده ممکن است حداکثر به میزان ۵۰٪ کاهش یابد.
قیمت ترافیک داخلی برای وب‌سایت‌های داخلی به‌صورت نیم‌بها (نصف قیمت ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌شود.
حجم منصفانه ماهانه هر سرویس مدت دار تنها در طول همان دوره زمانی قابل استفاده میباشد. برای مثال با خرید یک سرویس سه ماهه با حجم مصرف منصفانه ۱۰ گیگ در ماه، ۳۰ گیگ حجم منصفانه این دوره فروش قابل استفاده در کل طول دوره سه ماهه میباشد.
حجم منصفانه اصلی هر دوره سرویس غیرقابل انتقال به دوره بعدی میباشد.
برای خرید حجم اضافه در صورت نیاز میتوانید از بسته هایی که برای سرویس شما در نظر گرفته شده است و در پنل شما نشان داده می شود استفاده نمایید.
هزینه راه اندازی به صورت حضوری مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان می باشد که در صورت در خواست مشترک، در فاکتور لحاظ می گردد.
هزینه دایری و تخلیه خط، مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان می باشد که به هزینه سرویس مشترک اضافه می گردد.
سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین­ الملل برای سرویس ها ی غیر حجمی، بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال میباشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۷۱۳۶۲تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۴۵ میباشد.